Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ging een bezoek brengen aan Leonard in de dessa Goenoengpoetri in het Buitenzorgsche.

Zijn kennismaking met dezen man en met de Inlandsche Christenen daar zou ten slotte leiden tot de overname van het Anthingsche werk door de N.Z.V. Zijn eerste ontmoeting met den Apostel en de Christenen ter plaatse wordt door hem verhaald in het Orgaan van de N.Z.V. i).

Uit zijn relaas nemen wij een en ander over:

„Tezamen met een Inlandsch Christen van Buitenzorg, Salimoen, ging ik er heen. Ter bestemder ure kwam Salimoen bij mij; we namen een kar en gingen samen op weg. Nadat we ongeveer een dertien palen den hoofdweg hadden gevolgd, sloegen we rechts af en kwamen eindelijk op een plaats waar eenige hutjes stonden, alsmede een bamboezen gebouwtje, dat me den indruk gaf. de kerk te zijn. Salimoen begaf zich naar een der huisjes, alwaar een jonge vrouw bezig was met weven. Hij vertelde mij, dat die vrouw de huisvrouw van Leonard was. Hij maakte mij aan haar bekend, waarop zij ons meedeelde, dat Leonard niet thuis was; dat hij er op uit was om tabak enz. te verkoopen en waarschijnlijk tegen zes uur 's avonds thuis zou komen. Ik vond dit vrij onaangenaam en vroeg: kunt ge Leonard niet laten roepen ? Daarop bood zich een opgeschoten jongen aan om hem te gaan roepen.

„Terwijl de jongen weg was, nam ik mijn omgeving eens in oogenschouw. Het boeltje zag er zeer armoedig uit. Er was zelfs geen stoel of bank om op te zitten, waarom ik mij dan ook maar op de bale-bale (rustbank van gespleten bamboe) neerzette.

„Al spoedig zag ik mij omringd door een twintigtal personen, altegader Christenen. Dat zeiden ze me wel niet, maar dat kon ik

!) jaargang 1885, blz. 66 v.v.

Sluiten