Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen verdrong, hen beschimpte en bespuwde, ook wel beklaagde, dat ze tot den godsdienst der kaprs (ongeloovigen) waren overgegaan. De plagerij werd zóó erg, dat Mr Anthing de zaak voor den rechter bracht, met 't gevolg dat de raddraaier, het politiehoofd, uit zijn ambt werd ontzet.

Van toen af werden de Christenen niet meer lastig gevallen.

In het jaar 1895 werd genoemde helper door Zendeling Albers ontslagen, die daarvoor wel redenen zal hebben gehad. Doch het zou ernstige gevolgen blijken te hebben voor de Christengemeente, doordat de ontslagen helper er de Roomschen wist in te halen. Wel een vierde deel werd Roomsch. Bovendien scheidde zich nog weer een deel af onder een van de Christenen, die zich als goeroe opwierp. Ten einde nog grooter verwarring te voorkomen, werd deze man als goeroe over zijn groep door den zendeling erkend en aangesteld.

Zoo ging enkele jaren alles zijn gewonen gang, tot omstreeks 1906 de Roomsche voorganger door enkele Christenen werd aangeklaagd bij den pastoor van Batavia.

Juist in dien tijd waren de Amerikaansche Methodisten te Buitenzorg met het zendingswerk begonnen. Genoemde voorganger wendde zich nu tot den Zendeling daar, met het verzoek dat deze zich over zijn Christenen wilde ontfermen, want dat zij niet langer Roomsch wenschten te blijven. De opzet gelukte en nu werd hij goeroe van de Methodisten met zijn volgelingen, die hem trouw waren gebleven.

Gelukkig hebben de Methodisten later hun fout ingezien en zich ten slotte geheel van Kampoengsawah teruggetrokken. Maar nu wisten de Roomschen weer vasten voet te krijgen, doordat een familielid van genoemden Nathanaël, die inmiddels gestorven was, Roomsch werd en nagenoeg al de tijdelijk Methodist geworden Christenen meekreeg. Er werd nu een Roomsche kerk gebouwd en een paar jaar geleden vestigde zich zelfs een jonge Pastoor ter plaatse.

Sluiten