Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelve, noch anderen uit een zuiver oogpunt, zij ziet dan alles door het gekleurde glas van haren wrevel en het kan veel schade aanrichten als zij in zulk eene gemoedsgesteldheid over het werk of hare medezusters spreekt.

God schenke zijne genade, opdat ook hierin de oude mensch met ernst en volharding ten onder gebracht en de goede strijd gestreden worde, opdat niet daar, waar juist de deugden der Diakones een helder licht moesten verspreiden, eene reuke des doods van haar uitga.

Iedere Diakones relcene het zich tot plicht om dagelijks hare zusters en het geheele werk in haar gebed te gedenken, en voor zich zelve en alle anderen de kracht des H. Geestes af te smeeken, opdat zij geschikt mogen worden om elkanders lasten te dragen zonder morren of bitterheid. Het werk en de inrichting worden haar dan tot een heiligdom, waarover zij niet in veroordeelenden zin zal spreken. Met al de gebreken, die er aan kleven en die zij diep en met zelfbeschuldiging gevoelt, blijft het haar toch des Heeren werk, en het is haar eene onverdiende genade, dat zij er Hem in mag dienen. Hij helpe haar slechts om al hare plichten steeds getrouwer te vervullen. Gal. 6:2.

Een der noodigste zaken, waarvan het bestaan en het wél gelukken van het werk voor een groot deel afhangen t is orde, waaruit de rechte harmonie geboren wordt. Wie alléén zingt of speelt heeft op niemand te letten dan op zich zeiven; wie echter in een groot

Sluiten