Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koor medezingt, moet zich ook naar de anderen voegen , opdat uit het samenvloeien der stemmen eene heerlijke harmonie ontsta. Zoo moet in iedere gemeenschap het enkele lid zich vrijwillig voegen in de orde des geheels; dat is de wille Gods, want God is niet een God van verwarring maar van orde. i Cor. 14 : 33. Hij wil zijne kinderen hier beneden opvoeden tot eene hoogere orde en eene eeuwige harmonie. De ootmoedige zuster leert deze les gemakkelijk, maar het hoogmoedige hart neemt aan alles aanstoot.

Ofschoon in den regel de zusters niet lang in ééne verpleging blijven, zoo gebeurt het toch wel eens, dat dit noodzakelijk het geval moet zijn. Iedere zuster zij er op bedacht, dat het, zoowel voor haar zelve als voor de zaak die zij dient, schadelijk is, als zij in dit geval zich te sterk hecht aan personen en toestanden of zich aan eene zekere gemakzucht overgeeft. Ook zijn er dikwijls menschen, die jammeren en klagen als zij van diakones moeten verwisselen, en somtijds is de diakones dwaas genoeg, om zich daardoor in te beelden , dat zij op haren tegenwoordigen post onontbeerlijk is. Eene ware diakones zoekt overal, waar zij ook zij, den vreemdelingszin te bewaren, en laat haar gemoed niet verstrikken door het aanknoopen van vriendschapsbanden, waar die hare roeping in den weg staan. Neemt zij zich op dit punt niet in acht, dan zal hare straf niet uitblijven, want wanneer zij dan toch moet scheiden, heeft zij met veel verdriet te kampen, dat zij zich had kunnen en moeten besparen. Niets werkt bij het aanvaarden van eenen nieuwen

Sluiten