Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar die harer zusters, boven alles die des Heeren. Deze g-ezindheid bouwt het huis, en doet het bloeien en gedijen. Phil. i : 19, 20; 2 : 1—3, Col. 3 : 12—14, 1 Cor. 13 : 4.

De liejde is de band der volmaaktheid, die de onderlinge gemeenschap onderhoudt, en iedere afzonderlijke ziel doet opwassen in gelijkvormigheid aan Christus. Joh. 13 : 34. Aan haar ziet de wereld, dat onze zaak uit God is. Joh. 17 : 20, 21. Deze liefde moet echter vlijtig geoefend worden, anders sterft zij. Waar zij verkoelt, vallen de zielen een voor een in de strikken des Satans; in hoogmoed, afgunst, ja zelfs in grove zonden, en het werk lijdt groote schade. Zoo ontstaan, scheuringen en partijen, en een huis dat tegen zichzelven verdeeld is, kan niet bestaan. Daarom, wanneer aan de liefde te kort is gedaan, bevlijtige men zich om eene scheuring te voorkomen , of is zij reeds ontstaan, dan haaste men zich haar te heelen uit vrees dat de bedreiging, die de Heer Openb. 2 : 4, 5 aan de gemeente van Ephese doet, anders aan ons voltrokken zou worden.

Om de zusterlijke liefde recht levend te houden neme men de volgende vermaningen ter harte:

1 °. Iedere zuster zoeke van harte gaarne de gelegenheid , om met de anderen zamen te zijn. Dit strijdt niet tegen de noodige afzondering in de binnenkamer. Het is geen goed teeken als eene zuster zich altijd terugtrekt, of als eenigen te zamen zich gaarne van de overigen afzonderlijk houden. Spr. 18 : 1.

2°. De zusters behooren elkander met den noodigen

Sluiten