Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerbied te behandelen. Rom. 12 : 10, Waar twee met elkander twisten en elkander verwijtingen doen, vooral in tegenwoordigheid van anderen, daar is het met de liefde spoedig gedaan; bitterheid en tegenzin komen daar voor de liefde in de plaats, en dan vertoont zich de oude mensch, die noch liefderijk noch beminnelijk is. Erkent en eert de verlosten des Heeren Jezus, voor wie Hij Zijn dierbaar bloed vergoten heeft, als, ondanks al hare gebreken, toch waardig Zijne dienstmaagden te zijn; dan zal het u niet moeielijk vallen elkander in Hem te eeren en lief te hebben.

3°. De liefde bedekt eene menigte van zonden, en acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid. Spr. 10 : 12, 2 Petr. 3 : 15. Daarom oefene zich een iegelijk in het dragen van de fouten en gebreken der anderen, en vergete niet hoeveel zij op hare beurt haren medezusters te dragen geeft, ja dat haar eigen verdorven hart haar meer moeite veroorzaakt dan alle andere harten te zamen. Dan wordt men streng tegenover zichzelve, barmhartig jegens anderen; dan heeft men geen lust om op anderer zonden te letten; maar wel op het goede, dat de Heer in haar gewerkt heeft. De liefde gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Het is beter uit onergdenkenheid tienmaal te dwalen , dan in lichtzinnigheid schade toe te brengen aan ééne ziel waarvoor Christus gestorven is. Rom. 14 : 15; "5 : 1—3, 5, 7-

4°. Wij zijn leden ééns lichaams; daarom zijn wij voor elkander verantwoordelijk. Wanneer eene ziel

Sluiten