Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit ons midden op het dwaalspoor is geraakt, moeten de anderen niet uit de hoogte over haar oordeelen, zij moeten over haar weenen, zich met en jegens haar schuldig gevoelen, en niet ophouden ernstig voor haar te bidden; want wanneer eene ziel verloren gaat, is het wel een triumf voor den booze, maar voor den Heer is het eene smart en aan het werk wordt eene schade toegebracht, die misschien in jaren niet vergoed kan worden. Wanneer eene dwalende zuster echter terecht gebracht wordt, is het eene vreugde voor den Heer en Zijne engelen en een groote blijvende zegen, zoowel voor het geheele werk, als voor ieder lid afzonderlijk. Uit de hoogte te oordeelen is liefdeloos, maar het is even liefdeloos en daarenboven lafhartig, als men het bevel des Heeren Jezus (Matth. 18 : 15) niet durft op te volgen om eene zuster onder vier oogen hare zonde voor te houden. Ieder smeeke daarom om den geest der liefde, opdat zij anderen moge waarschuwen en in ootmoed op het haar dreigende gevaar opmerkzaam maken. Slechts wanneer de herhaalde liefdevolle vermaning niet gebaat heeft, deele zij met ware zielesmart de overtredingen harer medezuster aan de besturende zuster mede. Matth. 18 : 16, 31, Jak. 5 : 19. 2°-

De Heer doe een ieder ervaren, dat gewillig dienen in moeite en arbeid, en met een blijmoedig gelaat de zelfverloochening beoefenen, eene kostelijke zaak is, die den vrede der ziel meer en meer bevestigt. Zoo leert het hart rusten in de goedertierenheid des Heeren pp den eenigen onveranderlijken grond der vergeving

Sluiten