Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen invloed hebben op de liefde der diakones. Zij moet den ongemakkelijken, ondankbaren zieke met onveranderlijk geduld dragen en zich een waar kind betoonen haars hemelschen Vaders, die goedertieren is ook over de ondankbaren en boozen. Luk. 6:36, Eph. 5 : 15.

De arbeid der diakones strekt zich ook uit over de ziel der kranken, die aan hare zorgen worden toebetrouwd, opdat zij op den van God verordineerden heilsweg door de van Zijnentwille daartoe gestelde middelen mogen zalig worden. Rom. iq*: 1. Eene diakones werkt niet slechts voor den tijd maar voor de eeuwigheid. Zij verpleegt het lichaam met zorgvuldige liefde om den wille der ziel, wier tempel het is.

Zielzorg, zoowel wat onze eigene ziel als die onzer medemenschen betreft, is de plicht van ieder Christen, doch gelijk de diakones den arts ter zijde staat in zijne zorg voor het lichaam, zoo is zij evenzeer eene hulp voor den leeraar bij zijn arbeid aan de zielen.

Om voor andere zielen te kunnen zorgen, moet de diakones bovenal hare eigene ziel niet verwaarloozen. Phil. 2:12.

De kracht tot haren moeite vollen arbeid bewaart eene diakones door dagelijksch gebed en lezen der H. Schrift, en door een getrouw gebruikmaken van de tafel des Heeren. Joh. 8:31, Ps. 27 ; 4, Luk. 6 : 12.

Gelijk voor iederen Christen, zoo is het ook voor de diakones hoog noodig, dat zij hare gewijde zielsstemming beware te midden van den arbeid des daags. Dit zal haar echter onmogelijk zijn, wanneer zij zich

Sluiten