Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om tot Hem de toevlucht te nemen, die den dood van zijne macht heeft beroofd, en het leven en de onvergankelijkheid heeft aan het licht gebracht.

Men kent de ware zielzorg daaraan, dat zij tracht de zielen aan den Heer Jezus toe te brengen, en de dood van alle zielzorg is niet verre, als de diakones de zielen voor zich, in plaats van voor den Heer zoekt te winnen. Joh. i : 29, 30. De vijand is op dit punt zeer arglistig, en weet juist bij begaafde diakonessen het verborgen gif der ijdelheid zoo fijn aan te brengen, dat zij het zelvèn niet bemerken. Alles wordt bedorven door het trachten naar eigene eer. Eene zuster, die de listen van satan bij ervaring kent, is daarom zeer huiverig te spreken van de heerlijke \ ruchten van haren arbeid aan de zielen. Zij houdt het kleine vonkje zorgvuldig toegedekt tegen den pestwalm van menschenroem, die zoo gemakkelijk insluipt, ook daar waar men met woorden den Heere de eer geeft. Daarom kan de Heer ons zoo weinig vrucht op onzen arbeid toonen, omdat Hij weet, hoezeer wij geneigd zijn die tot onze eigene verheerlijking te misbruiken, en zoo onze en anderer zielen te verderven. Het is vroeg genoeg als de eeuwigheid ons openbaart wat onze arbeid voor den Heer heeft uitgewerkt. De oogstdag, waarop men met vreugde zijne schoven aanbrengt, ligt pas aan gene zijde van het graf. Ps. 126 : 6. Voorgons werk hier beneden geldt niet het woord: zij brengen vrucht voort met vreugde maar in volstandigheid. Luk. 8 . 15. Zielzorg is een arbeid des geloofs en der gehoorzaamheid; het aanschouwen is ons hier niet be-

Sluiten