Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen van dit levende water te drinken. Jes. 12:3. Zij wordt niet moede zich steeds rijkelijker te voorzien van deze hemelsche medicijn voor allen zielenood. Zij streeft er naar om altijd een goeden schat van leering en vermaning-, troost en bestraffing", in Schriftwoorden vervat, in het geheugen te hebben, opdat zij bij voorkomende gelegenheden niet angstig naar een gepast woord behoeve te zoeken. Zij wordt van dag tot dag meer tehuis in de H. Schrift, en oefent er zich vooral in om deze duidelijk en aangenaam voor te lezen.

Van de schatten, die zij zich aldus verworven heeft, moet zij, als eene verstandige huismoeder en getrouwe uitdeelster van Gods geheimenissen, een wijs gebruik maken. De ware liefde maakt wijs. Gelijk op het gebied van het lichamelijke een goed diƫet van het grootste gewicht is, zoo is het dit niet minder op geestelijk gebied. Eene verstandige diakones zal den kinderkens geene vaste spijze maar melk geven; eenen onboetvaardigen zondaar zal zij niet door liefelijke troostwoorden nog dieper doen inslapen, maar met de hardheid der liefde zal zij hem den spiegel der wet voorhouden. Het gekrookte riet zal zij evenmin als haar goddelijke Meester verbreken. Zij zal met den moeden het rechte woord ter rechter tijd weten te spreken. Zij zal met een liefdevollen blik, die ook de kleinste bijzonderheden omvat, den zielstoestand harer kranken en verpleegden waarnemen, opdat zij de wet en het evangelie, troost en bestraffing, olie en wijn op de rechte wijze uitdeele, terwijl zij zich zelve altijd mede onder het Woord Gods stelt.

Sluiten