Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de huizen der aanzienlijken mag zij zich niet laten verblinden door aardsche heerlijkheid, Overal moet zij zich beijveren om dien ooimoed te bewaren, die nooit met aanmatiging wetten oplegt en veranderingen opdringt, hoe gewenscht die ook wezen mogen, maar die toch ongemerkt de ééne overwinning na de andere behaalt op alles wat in de omgeving der kranken niet naar Gods ordeningen is. Met groote wijsheid moet zij in van God vervreemde huisgezinnen met Zijn Woord omgaan, en het den kranken niet vóór den tijd opdringen, opdat de deur niet geheel voor haar gesloten worde. Zij moet zich door een zachtmoedigen, liefelijken omgang eerst den weg tot het hart banen, en tevreden zijn als zij hier en daar eens een enkel woord plaatsen kan, totdat de Heer haar de deur geheel ontsluit. Opdat haar dit alles mogelijk zij, moet zij met groote trouw haar gebedsleven onderhouden en de lezing van de H. Schrift niet nalaten.

Bij het armbezoek is het werk der diakones bijzonder liefelijk en rijk aan velerlei vreugde. Zij wordt vóór alle dingen de vriendin, de raadsvrouw en steun der armen. Zij heeft tot taak den armen, die door hunnen nood zoo vaak verbitterd zijn en aan God en menschen vertwijfelen, door hare daden te prediken dat Jezus hen liefheeft. Ps. 9 : 10, 13, 14; Ps. 69 : 34; Matth. ii ; 5; 26 : 11. Zij kan ook der armen liefdevolle voorspraak bij de rijken zijn en de klove tusschen deze beiden trachten weg te nemen, door niet alleen hunne gaven te begeeren, maar ook de rijken tot persoonlijk dienstbetoon op te wekken, en hen in

Sluiten