is toegevoegd aan uw favorieten.

Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging "De Kerkelijke Kas" te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergaderingen aanwezig zijn,.zoowel om alsdan nog te worden bijgewerkt, als ook om daarvan inzage te geven aan de leden der Vereeniging die zulks wenschen.

Wie tegen die lijsten een bezwaar heeft, dat door het bestuur niet als geldig erkend wordt, kan zijn bezwaar inbrengen bij den hiervoren in art. 1 bedoelden kerkeraad, die dan ter laatster instantie daarover te oordeelen heeft. Maar zoolang die eindbeslissing niet gegeven is, blijft de beslissing van het bestuur van kracht.

Art. 9.

Tot nadere regeling van het in artt. 5, 13 en 16 der Statuten bepaalde, wordt de kerkelijke gemeente te Amsterdam in acht afdeelingen verdeeld, overeenkomstig de thans bestaande indeeling der kerkelijke wijken1).

In elke afdeeling vergaderen de volgens art. 3 der Statuten stemgerechtigde leden op de tijden en plaatsen die het bestuur der Vereeniging daarvoor aanwijst; 't geen in ieder geval eenmaal 'sjaars, in de maand October, moet plaats hebben; en alsdan, zoo mogelijk, alle afdeelingen op denzelfden avond. Uit de kerkelijke corporatiebestuurders of wijkgecommitteerden wordt door het bestuur der Vereeniging telkens een lid, met plaatsvervanger, aangewezen, om de afdeelingsvergadering op te roepen en te leiden. De oproeping geschiedt door middel van de Amsterdamsche Kerkbode.

De aldus aangewezen voorzitter zorgt, voor zooveel noodig met de door hem in te roepen hulp van de overige corporatiebestuurders en wijkgecommitteerden, die te dien einde tot de afdeeling gerekend worden ook al wonen zij elders, dat er aan den ingang der vergaderkamer eene lijst aanwezig zij van de stemgerechtigde leden der afdeeling, bij het bestuur der Vereeniging reeds als zoodanig bekend; dat alsnog daarvoor erkend

ï) De omvang der bedoelde afdeelingen is dus als volgt: Afdeeling I omvat de buurten A, B, D, E, F, X, V, CC, JJ, KK en LL;

Afdeeling II de buurten C, Gr, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, RR en SS; „ Afdeeling m de buurten T (Kattenburg en Wittenburg) en TJ; Afdeeling IV de buurten T (Oostenburg en Funen), V, W en ZZ; Afdeeling V de buurten Z, AA, BB, en YT; Afdeeling VI de buurten DD, EE, FF, GG, HH en XX; Afdeeling VII de buurten MM, NN, 00, PP, en WW; Afdeeling Vin de buurten QQ, TT, TJU en W.