is toegevoegd aan uw favorieten.

Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging "De Kerkelijke Kas" te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlof heeft gegeven , tijdens den duur van dat lidmaatschap geene bezoldigde werkzaamheden voor de Vereeniging verrichten, noch ook met haar in betrekking staan door eenige onderhandsche overeenkomst van rentegevende geldleening, huur, pacht, leverantie of aanneming.

Art. 12.

Een lid van het bestuur, van de commissie van contróle of eventueel van de commissie van arbitrage kan wegens grof verzuim, kennelijk wanbeheer of oneerlijkheid door de algegemeene vergadering van dat lidmaatschap ontzet worden, wanneer de daartoe strekkende aanklacht door een van die colleges gedaan, en door de algemeene vergadering gegrond en van genoegzaam gewicht geoordeeld wordt.

In het geval van kerkelijke censuur, hiervoren in art. 7 sub e genoemd, vervalt dat lidmaatschap terstond en van zelf.

Art. 13.

De openbaarmaking van een voorstel tot wijziging der Statuten (zie de daarin opgenomen bepaling van art. 22) geschiedt, door het eene maand lang voor de leden der Vereeniging ter inzage te leggen, met kennisgeving van tijd en plaats in de Amsterdamsche Kerkbode.

Met voorstellen tot wijziging van dit huishoudelijk reglement moet evenzoo gehandeld worden, en dan bij deze voorstellen minstens 8 dagen vóór de vergadering waarin zij te behandelen zijn.

HOOFDSTUK II. Over de algemeene vergaderingen* (STATUTEN)

Art. 17. Jaarlijks wordt er in de maand November eene algemeene vergadering gehouden, onder leiding van een door het bestuur daartoe te kiezen voorzitter.

Zij is toegankelijk voor de volgens art. 16 daartoe gecommitteerde en dus daarin stemhebbende leden der Vereeniging, alsmede voor de bestuursleden, en, voor zooveel de ruimte het toelaat, voor de overige leden der Vereeniging.

Art. 18. De voorzitter van het bestuur zorgt voor de oproeping ter jaarvergadering, door tweemaal eene advertentie