is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. J. C. Zaalberg's feestrede, gehouden in den plegtigen dankstond ter gedachtenis der kerkhervorming, wederlegd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij „ menig Evangeliesch Christen zich wel eens den schrik om het harte voelt slaan." En wat is dan „de bede der liefde'" van den predikant ? Hij laakt „delaauwheid van hen die „vrede! vrede!" roepen, terwijl er geen vrede is". Hij laakt „de bevreesdheid van anderen, die „wel zonden willen strijden, maar het niet eens dur„ ven brengen tot waken, en nog eens — [dus dringt „hij aan] zal dat altijd zoo duren? of wat zal er het „ einde van zijn ? — ja er is reden om zich bekommerd „te maken". — Zulke kreten schaterden uit den mond van hen, tot wie een Koetsveld zeide: Gaat uit van ons, mannen des bloeds! En die mannen spraken zoo in de dagen van hartstogt en half tot razernij gevoerde opgewondenheid, terwijl de heer Zaalberg zoo te werk gaat, nu die geestdrift wat bedaard en grootendeels geweken is; die mannen werden gedreven door elkanders voorbeeld; want toen was het uitvaren tegen de Katholieke Kerk een dagelijksch werk geworden, en gaf de stof tot redevoeringen op den kansel en tot schelden op de straten; — maar de spreker van den 31 October stond alleen; daardoor moge zijne stem luider klinken, daardoor op hem meer blaam voor zijn onedel werk.

Den hoofdinhoud der feestrede hebben wij aangewezen; verscheidene leerstukken der Katholieke Kerk op lasterlijke wijze voor te stellen, ten einde zóó tegen haar uit te varen: dit zal het bewijs leveren der regtgeloovigheid van den heer Zaalberg; dit moet het krachtige woord zijn, dat in het vervolg den mond zal sluiten aan een ieder, die nog durft spreken van Groninger school en strekking, van ongeloof en rationalisme. Dat de heer Zaalberg zich verlaagd heeft zulk bewijs te geven, daarvoor verantwoorde hij zelf.