is toegevoegd aan uw favorieten.

De welsprekendheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen deze en dergelijke phraseologie zoowel in de raadszaal en voor de balie als op den kansel is er maar één afdoend geneesmiddel: en dat is ernstige studie, degelijke kennis, echte wetenschap. Oprechte godsvrucht zonder meer brengt helaas niet altijd mede, dat men daartegen genoegzaam op zijne hoede is. Innige vroomheid is aan deze wijze van prediken niet altijd gespeend. Maar deege studie doet ons weten, wat wij in Gods naam als Zijne gedachte verkondigen mogen. Op zijne wijze moét de prediker van het Evangelie het Jezus kunnen nazeggen: ik spreek uit mijzelven niet; de Vader heeft mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en wat ik spreken zal. Dat geeft alleen dat gezag, hetwelk voor de welsprekendheid op den kansel onmisbaar noocüg is. Zonder dit gezag ware deze welsprekendheid nimmer ontstaan en kon ze niet blijven bestaan. Naarmate wij de overtuiging verliezen van de Goddelijkheid van het Woord, dat wij brengen, verliest onze prediking aan invloed en kracht. Indien wij geen Goddelijke boodschap hebben te brengen, wie geeft ons dan het recht op te treden voor menschen van gelijke bewegingen als wjj, misschien beter dan wij ? Wie geeft ons dan vrijheid, om op den kansel ons boven hen te plaatsen, hen bezig te houden over de hoogste belangen der ziel en des levens en zelfs hun aan te- kondigen een eeuwig wel of een eeuwig

s*