is toegevoegd aan uw favorieten.

De welsprekendheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wee? Wie durft dat, wie mag dat doen, dan alleen wie zich geroepen voelt van den Heére ? Zulkeen kan alleen welsprekend zyn. Dat is de onmisbare, maar ook de onvergeüjkelyke macht van de prediking des Woords. Maar dan behoort men ook te weten, dat wat men verkondigt niet ons eigen maar Gods Woord is. Daarom is het ook onverantwoordelijk en in den grond ongeloof, om met een Godswoord voor zich toch slechts meeningen te verkondigen, die aan het volk behagen. Deze welsprekendheid, hoe rechtzinnig zij op den klank af moge zijn, is een onderdeel der xsAauenTooj, der vleikunde, welke door Plato met de kookkunst op ééne üjn werd gesteld.

Maar als deugdelijke kennis het eerste element is van ware welsprekendheid, mag men daarom evenmin in het andere uiterste vervallen en de oratotorische rede maken tot een arsenaal van geleerdheid. De kansel is geen katheder. En de kerk geen school. Toch is en wordt ook naar deze zijde dikwerf gezondigd. Onze Gereformeerde vaderen hebben dikwerf Hellas' en Latiums schatten geplunderd en voor de gemeente uitgestald. Hebreeuwsch, Grieksch en Latijn, soms zelfs Syrisch en Arabisch; geographiè, historie en archaeologie moesten dienst doen, om de goê gemeente met bewondering te vervullen voor de geleerdheid van hun dominé. Een sterk sprekend staaltje heeft de eerw. Ds. Eversdyk