is toegevoegd aan uw favorieten.

Vijf stellingen betreffende leeringen, waarover in de gereformeerde kerken van Nederland in de laatste jaren verschil gevallen is

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bediening der verzoening, welke is het Evangelie van den Messias enz." In par. 12 : «En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping..... en deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke predicatie alleen." En dan in par. 17 : «alzoo is het ook, dat de voorgemelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor Hij ons wederbaart, geenszins uitsluit noch omstoot het gebruik des Evangelies, hetwelk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en eene spijze der zielen verordineerd heeft." Dus: ook tot een zaad der wedergeboorte. Calvijn zegt dan ook ter verklaring van 1 Petri 1 : 23 : »Want het Evangelie wordt niet gepredikt om alleen van ons gehoord te worden, maar opdat het als een zaad des onsterfelijken levens onze zielen in den grond vernieuwe en verbetere." In Efeze 2 wordt van de geloovigen gezegd : «Wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen," vs. 4; «eertijds," vs. 2, tin dien tijd," vs. 12, waren wij «zonder Christus." Maar nu «in Christus Jezus" enz., vs. 23. In den tijd geboren als kinderen des toorns, zijn zij ook in den tijd wedergeboren tot kinderen Gods.

Voorbeelden genoeg, om aan te wijzen, dat onze Belijdenisschriften geloof en wedergeboorte in verband brengen met de prediking des Woords, dienst doende niet alleen ter versterking, maar ook ter werking; niet om daarmede te leeren, dat het Woord zelf de kracht der wederbaring in zich draagt, maar wel, dat de H. Geest, de wedergeboorte werkende, zich bedient van het gepredikte Woord als het middel.

Bij kleine kinderen is dit eenigszins anders dan bij de volwassenen. Doch noch de H. Schrift, noch de Belijdenisschriften gaan in de onderwijzing en de belijdenis van de waarheid uit van wat God aan de kleine kinderen doet, maar hoe Hij als regel werkt in de volwassenen. Hierbij dient men echter wel op te merken, dat er geene sprake is van de wedergeboorte en het geloofsvermogen in de harten der kinderen, dan alleen daar, waar het Woord is, en door het Woord en den H. Geest menschen tot geloof en bekeering zijn gebracht; en waar dus eene christelijke gemeente is geplant, een volk, dat de beloften des Verbonds heeft, welke beloften zoowel de kinderen gelden als de volwassenen. Van wedergeboren Heidenen — hetzij volwassenen, hetzij kinderen — is in de H. Schrift volstrekt geen