is toegevoegd aan uw favorieten.

"Dat zij allen één zijn!"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Hage, op het gezag van mijn kerkeraad te Middelburg of op mijn eigen gezag van Geref. predikant ? Ben ik opgetreden daar, waar alleen de Oeref. kerkeraad van 's Hage iets te zeggen heeft?

Men heeft het zoo doen voorkomen. En daartoe heeft men één enkel, één klein woordje in art. 15b veranderd. Men heeft n.1. in plaats van „kerk" „plaats" gelezen en gezegd: „het is niemand geoorloofd, in een andere plaats eenige predicatie te doen of Sacramenten te bedienen, zonder bewilliging des kerkeraads van de Gereformeerde kerk dier plaats".

Maar zoo staat het er niet.

Kerk staat er, en niet plaats.

De kerkeraad eener Geref. kerk heeft alleen maar iets te zeggen over zijn kerkelijk gebied, niet over de stad of het dorp of het vlek, waar hij zetelt.

De kerkeraad der Geref. kerk van 's Hage heeft enkel maar zeggenschap over zijn kerkelijk terrein, niet over de stad, waarin hij woont. Indien ik, buiten zijne toestemming, in eén zijner kerkgebouwen ware opgetreden, of in een locaal met de pretentie van daar, in dat locaal, de leden der Geref. kerk van 's Hage saam te roepen — dan zou hij recht van protest gehad hebben. Maar ik ben van zijn terrein afgebleven. Dus behoefde ik hem geen toestemming tot preeken te vragen. Dus heb ik op zijn rechten geen inbreuk gemaakt.

Ik ben opgetreden in eene Ned. Herv. Gemeente en in eén harer kerkgebouwen. Daarover had nog heeft de kerkeraad der Geref. kerk van 's Hage zeggenschap. , Tenzij, tenzij zij zou komen beweren: de Hervormde kerk is een valsche kerk, de kerkeraad eener Herv. Gemeente is een valsche kerkeraad, d. w. z. die kerk wgeen kerk en die kerkeraad is geen kerkeraad; Ds. N. heeft dus gepreekt in een gebouw, gewijd aan den dienst van den anti-christ, gepreekt voor heidenen en mahomedanen, gepreekt voor de slaven der anti-goddelijke wereldmacht. Daar is dus geen kerkelijk gebied buiten het onze, buiten