is toegevoegd aan uw favorieten.

Voor onze zieken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukking gaat welhaast voorbij! De Heiland komt weder! En dan wordt alles anders, en dan wordt alles goed!

Ach, laat ons toekomst-christenen zijn, levende, echt levende, in de blijde verwachting van Jezus' wederkomst. Dan zal de Kerk, de ééne heilige algemeene Kerk des Heeren, weer worden eene pilaar en vastigheid der waarheid. Niet om te heerschen of te boeleeren met de koningen der aarde, maar om van deze arme, chaotische, wegzinkende wereld te kunnen zeggen: zie, hier is waarheid, hier is vastigheid, h i e r is veiligheid, die gij met al uw kanonnen en verdragen en vredescongressen nooit geven kunt. Onze tijd is zoo ontroerend ernstig. Het goede neemt wel in beslistheid toe, maar het kwade eveneens. Vreeselijke worstelingen zijn aanstaande, de teekenen der tijden betuigen het meer en meer. In dien tijd, die nu nog vóór ons ligt, hebben wij niets minder noodig dan de volle kracht des Heiligen Geestes om staande te kunnen blijven. Daarom laat ons aandoen de volle wapenrusting Gods opdat wij mogen bewaard blijven in den boozen dag en in alle verzoeking <— ook in die van een zwak en lijdend lichaam met ons om te dragen — staande mogen blijven, opdat de Heilige Geest ten volle Zijn belofte moge uitvoeren ook met u en met mij, die Hij verzegeld heeft tot de volkomen verlossing.

En nu, o barmhartige en genadige God, nu wil ik mij door Uwe genade opnieuw toewijden aan Uwe eeuwige ontferming en liefde. Gij kent mijn strijd en mijne bijzondere gevaren en verzoekingen. Gij ziet de moeiten mijner ziel en de