is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarom niet eenvoudig "ja"?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In zijn woord vooraf zegt Ds. SlKKEL o.a.: „Vooraf besprak ik in een Inleiding op het Boek Genesis» de plaats van dit Boek in de Heilige Schrift en mede het ontstaan, den inhoud en de strekking van dit Boek.

De Verklaring van het Boek Genesis ving ik aan, door het Boek allereerst samenvattend in zijn eenheid en in zijn hoofddeelen te laten uitkomen. Bij de verklaring der hoofddeelen volgde ik denzelfden regel. Voor de afzonderlijke stukken en hoofdstukken wees ik steeds eerst kort het Verband der stof aan; in Toelichting en Uitlegging liet ik daarna het licht op de stof vallen en uit de stof opkomen; met het oog op de eenheid en het geheel van Gods Woord, het ik vervolgens, voor zooveel mij noodig toescheen, nog enkele samengevatte Lichtstralen des Woords op de verklaarde stof vallen, of ving dit uit de samengevatte stof op; terwijl ik eindelijk hier en daar de beteekenis van het Licht uit het Schriftstuk voor sommige levensvragen en levensverhoudingen even aanduidde door korte losse Practicale Opmerkingen, ook bepaald door enkele gezichtspunten te noemen voor den Dienst des Woords."

Achtereenvolgens werden behandeld:

INLEIDING. — I. Het Boek Genesis en de H. S. — II. Het ontstaan van het Boek Genesis. —•

III. Inhoud en strekking van het Boek Genesis. —

IV. Tijdtafel van het Boek Genesis.

VERKLARING. — I1. Schepping van Hemel en Aarde. •— I'. Het zesdaagsche Scheppingswerk. — I*. De Rustdag. — II1. Vrede. — II*. Zonde en Genade. — III1. Tweeërlei zaad. — Hl*. De Zondvloed. — III8. De Noachitische Bedeeling. — IV1. Abrahams Historie. — IV*. Izaks Historie. — IV3. Jakobs Historie.