is toegevoegd aan uw favorieten.

Verloving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏSSS?1, ^ ^ dC hwd«k*«» daar ernstig rekening mee zal worden Als Christenen moeten wij daar met groote reserve tegenover staan

ÏSS*,1"1 ^.^r^331 mct cu9enese gedweeptwoXve^erachTt de beteekenis van ets als de erfelijkheid. En. al willen wij niet ontkennerdat

ÏSfeSïïS?^ °ndCrZOCki°P d3t 9ebied «troerendl fdt« aanhef ücht heeft gebracht, wij meenen toch ten zeerste te moeten waarschuwen teqen de beschouwing, alsof daar een absolute, onverbrekelijke wet vareSkSd zou bestaan, waardoor nakomelingen uit een bepaald geslacht aÏÏ he ware"nood wendig gepredisponeerd zouden zijn om lichamelijk of geestehjk ondeTfe a°S ra^fet-mmdJCr Crte9Cn worden gewaarschuwd zooals iTdTmodenï worSÏ^n606 d%CutU2 Va° h6t ras tot een moderne afgoderij'hSJ?

ïSS^S^Ii^5B7,1 h°°9 bClaDg' ^ OM -SesUt fflmdi^ en psyenisen gezond is. Gezinnen, waarin men tobt met zwakke of aebrekkino

ktaderen we en. wat een ramp dat beteekent. Maar LTvoomaamste t Z

gezondhe,d niet En het is heidensche en geen christelijke S

Maar al moet tegen den geest van de moderne eugenese met kracht gekozen, toch zijn er momenten in. die zeker overwegtau^ïtdïnM^ïïS

nalach** ** ^ AüSïE oog op hï

die S ïn W fft SuVan T ve«ntwoordehjkheid. Stellig, de kmderen vL Prfr h"wcu* Seboren worden, zijn altijd in de eerste plaats pS Maar 2.1? ^Pe^cwondermacht. die aan geen erfelijkheid getond» fa Maar zelf geven wij toch intusschen als ouders aan onze kinderen en XiJl'

^^^JXSSS^^r^ 200 °nt2asIijk ved meïdaTw^wd teraege ernstig en biddend ons hebben af te vragen, in hoever in verhanH K *T

enBsin!1Ven?i!i?TCl?jk5 faCt0rCn $n daar verd« vragen als van vermogen oem?^;Sf- ïC-?ken!f daarVan Vollcdi9 te miskennen, getuigt evenzeTr ?an