is toegevoegd aan uw favorieten.

De christenvrouw in den nieuwen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erfgenamen zijn der Genade des Levens in Christus.

De beste Gemeenschap (Christen-Gemeenschap) zal uit de samenwerking van zulke individuen kunnen worden opgebouwd.

Tot eere van God.

IV.

De Bijbel.

De Christenvrouw en de Bijbel/

Zoo er een boek misbruikt is, dan is het de Bijbel!

Misbruikt door hen, die braken met den Christus, zoowel als door een bot orthodoxisme!

Vergaten de aanhangers van het laatste niet, wat de wijsgeer-theoloogl), die gezond-gereformeerd van beginsel is, zeide: „De Schrift is één geheel, zij maakt zelve den indruk van een organisme, dat zijn vollen wasdom heeft bereikt. Het woord der zaligheid is in de Schrift volkomen begrepen. De Bijbel is ook een boek, in lang vervlogen eeuwen en onder allerlei historische omstandigheden geschreven. De verschillende boeken des Bijbels dragen het karakter van den tijd, waarin zij ontstonden. De tijden zijn veranderd en met de tijden de menschen, hun leven en denken en gevoelen. Er is een traditie noodig, om den samenhang te bewaren tusschen de Schrift en het religieuze leven van dezen tijd. Traditie in goeden zin is de vertolking en toepassing van de eeuwige waarheid in de sprake en het leven van het tegenwoordig geslacht".

Prof. Bavinck, Geref. Dogmatiek, Deel I, bl. 524- 529.