is toegevoegd aan uw favorieten.

Erifos es gal' epeton

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb mij genoodzaakt gezien deze reeds door anderen besproken feiten nogmaals te behandelen, ten einde te trachten er het juiste licht op te laten vallen. Thans wil ik op eigen hand eene poging wagen om verder te komen en hooger op te klimmen, allereerst langs den weg der redeneering, vervolgens met behulp van de parallellen, waarvan de redeneering zal doen zien, dat zij onze aandacht verdienen. Het oorspronkelijke beeld, dat in den cultus gebruikt werd, kan niet geweest zijn een bokje, dat gezoogd wordt door eene vrouw: het jonge dier moet de voeding ontvangen van zijne moeder, het geitebokje van de geit. Het meisje op het Pompejaansche fresco is trouwens een satyrvrouwtje, en satyrs zijn, zooals bekend is, eigenlijk bokken in menschengedaante. Niettemin is deze voorstelling door de anthropomorphistische opvatting, welke er uit spreekt, gekenmerkt als secundair. Gesteld dus nu, dat wij in de antieke beeldende kunst aantreffen de voorstelling van eene geit, die haar jong zoogt, dan zullen wij hebben te overwegen, of bij geval zulk eene voorstelling er eene kan zijn met zinnebeeldige beteekenis. In de grieksche kunst vindt men, voor zoover mij bekend, iets dergelijks in het geheel niet. ') Maar wij hebben er wel voorbeelden van in de oudcretensische kunst van de derde periode van het middelminoïsche tijdperk, d.w.z. van de XVIIde of XVlde eeuw1) vóór Chr. In het paleis te Knossos heeft Evans een aantal reliefplaatjes van faience gevonden, die eene berggeit voorstellen met twee jongen, waarvan het eene onder haar aan

') Op eene roodfigurige vaas van de acropolis te Athene (het laatst afgebeeld bij Cook, Zeus, I, p. 707, fig. 523) ziet men eene geit gevolgd door twee bokjes geschilderd op een altaar, waarvoor Zeus staat met het kind Dionysos in de armen. Doch dit is niet geheel hetzelfde. Vgl. blz. 47, 4.

2) Evans (The Palace of Minos, I, p. 493) geeft als datum aan de XVIe eeuw vóór Chr.

29