Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Ds. A. ADRIANI, NED. HERV. PREDIKANT, ROTTERDAM (DELFSHAVEN)

De Christenheid heeft tegenover het Jodendom dezelfde taak als tegenover elk ander ras of godsdienst, namelijk: het Evangelie van Jezus Christus te brengen, gedachtig aan het woord van haar Heer «Predikt het Evangelie allen creaturen." (Markus 16 : 15).

PROF. Dr. S. F. H. J. BERKELBACH VAN DEN SPRENKEL, HOOGLEERAAR A/D. RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT

t Als tegenover andere menschen en volken, ongeacht hun bijzondere plaats in Gods openbaring.

2. Voorzoover de Heilige Schrift ons dat wijst.

3. Ja.

4 Zie Mattheus 28 : 19. 1)

5. In gehoorzaamheid aan Gods Woord.

*) Matth. 38 : 19: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve doopende ln den naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; leerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

HL

Ds. B. E. J. BIK, EVANG. LUTH. PREDIKANT TE ENKHUIZEN

la. Het huidige Jodendom ligt onder den over zichzelf uitgesproken vloek: „Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.'' Het is een kudde niet alleen dwalende, maar ook dolende schapen. Maar het is en blijft Gods oogappel. Gods volk.

lb. Daarom moet onze houding to.v. dat volk er één van dienende liefde rijn, hetgeen heel wat anders is dan slaafsche kruiperigheid.

2. Op grond van Gods Woord mogen w|j verwachten het herstel van Israël als natie, een terugkeer van de twee en van de tien stammen naar Palestina; een bekeering in massa tijdens het schrikbewind van den Antichrist. Eens zullen ze zien in Wien ze gestoken hebben.

3. De Gemeente van Jezus Christus heeft jegens dat volk een grootsche taak, nJ.:

Sluiten