Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prijzen der producten in zulk een mate. dat geen genie de verwarring kan doen ophouden. Zoolang de grondeigendom echter nog niet in het gedrang komt, is ons doel niet bereikt. De massa's der boeren moeten in beweging' worden gebracht door gestadige verhooging van den rentevoet en de belasting op het grondbezit. De boer moet de vreugde over zijn arbeid en het belang bij zijn grond verliezen. Hebben wij eenmaal den toestand in onze macht in eenige groote landen, dan roeien wij de intelligentie uit, en de massa's, die wij verlosten van de tirannen, worden nu gedwee door een schrikbewind, dat hen maakt tot gehoorzame en vertrouwbare werktuigen van onzen wil. Met of zonder geweld breiden wij onze heerschappij uit over de andere landen. Door nieuwe wetten regelen wij dan het lot der volken, als onderdeden van een machine. Allengs worden dan alle aan de Gojim veroorloofde vrijheden ingetrokken. In alle landen moet naast ons niets bestaan dan een geweldig proletariaat, met een aan ons gehoorzaam leger en politie. Om onze macht aan de niet-Joódsche regeeringen van Europa te bewijzen, willen wij onze kracht toonen aan een er van, met behulp van geweld en misdaad, in één woord door een schrikbewind.

Volgens Timotheus heeft de Times hierbij geschreven: „Wanneer we dit program vergelijken met wat wij in de laatste jaren hebben beleefd, dan blijkt een van beide: öf, dat de opsteller de grootste profeet is van alle tijden, öf, dat het program de uiting is van een plan, dat werkelijk uitgevoerd wordt. Maar dan is het ook voor alle volken plicht van zelfbehoud zich toe te leggen op tegenmaatregelen.

Prof. Dr. H. L. Strack te Berlijn, misschien de beste kenner van den Talmud onder de Christenen, de warme vriend der Todenzending, de geharnaste verdediger van de Joden tegen de zoogen. bloedbeschuldiging, heeft de zaak van dit protocol onderzocht en in den 7«° druk van zijn Jüdische Geheimgesetze, uitgegeven bij C. A. Schwetschke und Sohn te Berlijn in 1921 een hoofdstuk gewijd aan „Die „Weisen von Zion" und ihre Glaubigen" (S. 31-39), waaraan later nog is toegevoegd Noch eine Enthüllung über die Geheimnisse der Weisen von Zion. De uitkomst van

Sluiten