Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

putten uit Gods Woord en hij sprak het zelf ook uit, dat alleen zijn geloof hem telkens weer de kracht gaf, om zijn leed te dragen.

Dit als voorbeeld van het. geloof, dat men vindt bij deze menschen; het heeft de zwaarste proef — de proef van het lijden — doorstaan; zij zijn in den oven van het leed gelouterd.

Hun aantal moge nog zoo klein zijn, hunne kracht is echter verdubbeld. God heeft zijn zaak niet laten ondergaan, doch zulke behouden, die in een onwankelbaar geloof verder gaan. Zij hebben zelf vrede en worden nu ook anderen ten zegen.

En dit laatste niet alleen met het oog op hunne landgenooten, maar ook tegenover hunne vijanden en vervolgers.

In Damascus leefde een Armeensch protestantsch Predikant. Twaalf maal was hij aan den dood ontsnapt, meestal regelrecht daartoe veroordeeld. En toch had hij slechts één verlangen n.1. den Mohammedanen het Evangelie te verkondigen. Bij de eerste gelegenheid de beste predikte hij zijn geloof voor een groote schaar Turksche officieren.

Men bedenke daarbij eene arme moehadschir, d.i. een vogelvrij verklaarde heeft den moed tot al deze vijandig gezinde menschen te spreken. En als overwinnaar verlaat hij het terrein.

Ook over zijn vrouw valt een en ander te vertellen. Zij was in haar geboorteplaats teruggebleven, toen haar man van haar werd weggevoerd. Een van haar kinderen had een been gebroken en werd door een Turksch dokter behandeld. Hij zag haar geduld, haar Godvertrouwen en verwonderde zich er over. Zij kwamen in godsdienstige gesprekken, die bij elk bezoek werden voortgezet. En het resultaat?

Hij schreef zelf aan Ds. Z.: Wanneer ge terug komt, zult ge een Turksch geneesheer vinden, die een overtuigd Christen is geworden. De vrouw schreef echter aan haar echtgenoot:

Wanneer het lijden van het Armeensche volk daartoe moet dienen, ons tot Boden Gods voor de Mohammedanen te maken, dan kunnen wij God slechts danken voor al dit

Sluiten