Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moest, heeft God ten allen tijde getrouwe dienstknechten met eene ernstige en waarschuwende boodschap naar het volk gezonden om hen aan te zeggen wat hen te wachten stond en daardoor hadden zij gelegenheid zich er op voor te bereiden. Zoo hing dan altijd hun geluk, heil, leven en redding af, van een geloovig aannemen en getrouw blijven aan die ernstige boodschappen. Maar ook hun ongeluk en ondergang van het verachten en verwerpen dezer goddelijke waarheden.

Dus heeft God ten allen tijde, wanneer er iets gewichtigs gebeuren zou, de menschen door bijzondere waarschuwings-boodschappen met Zijne voornemens bekend gemaakt. Zoo zond onze lieve Hemelsche Vader eene ernstige boodschap door Noë aan dat geslacht in dien tijd. Hij liet de stad Ninevé waarschuwen door Jona den Profeet. Johannes de Dooper werd met eene plechtige.boodschap aan het toen levende geslacht gezonden, opdat een iegelijk die wilde, weten kon wat hem te wachten stond, om de noodige voorbereiding te maken. Het werk van den Heere Jezus zelve en ook dat Zijner Apostelen was eene vervulling van zeer duidelijke en zekere profetiëen. Zoodoende heeft God de menschen en vooral Zijne kinderen nooit in het duister of in onwetendheid gelaten met betrekking tot die dingen die over de wereld gekomen zijn.

- Maar dit waren slechts kleine gebeurtenissen in vergelijking met datgene wat ons nu binnenkort te wachten staat; namelijk: De Wederkomst van Christus als Koning op de wolken des Hemels en de vol-' einding dezer wereld. En zou de Heere nu geene bepaalde boodschap aan het volk hebben? Het is toch eene gebeurtenis waarin alle menschen betrokken zijn. Zou Hij nu niet de menschen iaten aanzeggen, wat binnen kort gebeuren zal? Zal Hij nu het volk niet laten waarschuwen, opdat het zich voorbereiden kan op Zijne heerlijke wederkomst? Ja, mijn waarde lezer, dat zal God doen! Onze

Sluiten