Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Java roepen ons toe, dat wij meer ernst moeten maken met den arbeid van den Papieren Zendeling.

g. En — om nu maar niet meer te noemen — wil ik ten slotte nog op één punt wijzen, n.1. de verkrijging van een gemotiveerde volksopinie omtrent het Christendom. Ik zal hier niet gaan opsommen welk een allerdwaaste opinies omtrent het Christendom vaak leven onder het Javaansche volk en die door de vijanden der zending krachtig worden gepropageerd. Zoo gek kan het verhaal omtrent de christenen niet zijn of het vindt geloof en wordt, flink aangedikt, verder verteld. Zulke praatjes maken menschen zeer vooringenomen tegen de zending. Men is geen vijand van het Christendom omdat men zich niet met zijn leer kan vereenigen, maar omdat men niets van zijn leer weet. En dit geldt nu niet alleen het domme volk, maar ook de meer ontwikkelden. Ik wil nu niet spreken over de zotteklap, die in het achterland onder het eenvoudige volk nog wordt gehoord, doch ik wijs slechts op een artikel, kort geleden verschenen in een der Javaansche bladen. Daarin werd met breed gebaar en met een aplomb van de hoogste wetenschap verkondigd, dat de Islam de godsdienst van hygiëne en vooruitgang bij uitnemendheid was. Stoombooten, sporen, luchtschepen en onderzeeërs, dat alles had de menschheid aan den Islam te danken. Reeds Mohammed heeft dit alles voorzien en voorzegd. Dit alles wordt bewezen met een vers uit den Koran en als men dan dat vers naslaat, dan ziet men, dat men met datzelfde vers net zoo goed bewijzen kan, dat ieder uwer mij f 100.— moet geven voor den Papieren Zendeling dan dat Mohammed vliegmachinen en onderzeeërs heeft voorspeld. Maar, dat bemerkt een Inlander niet en door zulke „welgedocumenteerde stukken" wordt algemeen de gedachte gewekt, dat het Christendom eigenlijk zoo achterlijk is, dat het niet eens de moeite waard is om er kennis mede te maken.

Wat heeft het Christendom daar nu tegenover te stellen? Natuurlijk kunnen de zendelingen en helpers zulke beweringen beslist tegenspreken, doch zij bereiken maar enkelen

Sluiten