Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer Secretarissen naar een bepaald veld te sturen, hoewel het verstandig moet worden geacht, omtrent bepaalde plannen eerst de Commissie voor de Uitbreiding van het werk, — te Genève gevestigd — te raadplegen. Ook samenwerking met zendingsvereenigingen, welke reeds op een bepaald terrein arbeiden, dient te worden nagestreefd. Terwijl natuurlijk geen Nationaal Verbond gaat arbeiden op een veld reeds door een ander Verbond bewerkt, zonder voorafgaand overleg en bereikte overeenstemming. Hetzelfde dient te gelden voor streken waar meerdere Nationale Verbonden reeds thans gemeenschappelijk zending drijven.

En eindelijk. Waar nog zoovele gebieden braak liggen, dienen we heel het Uitlandsche Werk nog slechts te beschouwen als in z'n beginstadium. Ook hier nog zijn de velden wit om te oogsten, maar de arbeiders en de hulpmiddelen zijn gering. Mocht deze wetenschap er nog menig land toe brengen zich af te gaan vragen, waarom haar C.J.M.V. nog ledig aan de markt staat Werken en offeren voor den einder, onzelfzuchtig en met trouw, geeft allerlei zegen. In de eerste plaats wel een inniger gemeenschap met Hem, Die ons eerst barmhartigheid bewees, opdat wij uit dankbaarheid en gehoorzaamheid tegenover Hem, barmhartig zouden wezen. Bovendien echter geeft juist alles wat we doen en doen mogen voor hen, die nog van verre staan, de schoonste gelegenheid om eenvoudig en practisch de wereldbroederschap aller Christen jongemannen tot werkelijkheid te maken. Want nog eens: we gevoelen slechts liefde voor hen, die we mochten helpen en steunen. En wederkeerig ontvangen we van hen vriendschap en toegenegenheid. En dat te zekerder, omdat we van meetafaan met hen een zijn in Jezus Christus, voor Wien we tezamen slechts kunnen zijn dankbare verloste zondaren, die Hij macht gegeven heeft Kinderen Gods te zijn.

Sluiten