Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van die Goddelijke bemoeienis, mede in den weg van godzalige opvoeding spreekt ook de dichter: „Gij zijt het immers, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God." Ps. 22 : 11.

Godvreezende ouders te hebben, die het werk der huiscatechisatie teeder, liefderijk en getrouw verrichten, zijn een nooit hoog genoeg te schatten geschenk Gods. De ernstige vermaning eens vaders, de hartelijke gebeden eener moeder worden nooit vergeten. Onuitwischbaar zijn de indrukken daarvan in de ziel van het kind.

En welk een remmenden invloed gaat er van de huiscatechisatie uit op het kwaad! Zondige practijken worden beteugeld. De zin der gedachten en des harten op hooger dingen gericht. En wat de verleidingen, speciaal de jeugdverleidingen betreft, ook daartegen biedt — altijd onder Gods zegen — de huiscatechisatie zulk een sterk wapen. Nog altijd wordt het woord van den Prediker bevestigd: „Die God vreest, ontgaat het alles." Pred. 7 : 18.

Die genade is in de tweede plaats voor U, ouders.

Als gij, overeenkomstig den eisch van Gods Woord met uw kinderen handelt, dan wordt er nog ejen andere band tusschen U en uw zaad gelegd dan de band des bloeds. Dan komt er eenheid des geestes. Dan zult ge, o zeker, ook in geestelijke dingen moeten bedenken, dat uw kind een kind is en dat het kinderlijke overleggingen en opvattingen koestert, maar dat doet niets af aan het wezen der zaak, nl. dat ge, op de knieën voor den troon der genade elkander ontmoet en verstaat, en dies met dubbele koorden aan elkander verbonden wordt.

Geen grooter zegen voor U, dan in uw kinderen te mogen opmerken, dat de vreeze Gods in hen woont. Geen grooter genade dan te zamen met uw kroost het smalle pad ten leven te bewandelen.

En die genade verleent de Heere U, als uw huis

Sluiten