Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uw toestemming, ik sta thans voor een heilig moeten, en kan m'n dankbaarheid jegens U, mijn groote liefde voor de zending en voor de BB. en ZZ., niet beter toonen, dan deze om te zetten in de daad van publicatie van 't hierboven geschrevene, opdat van alle kanten U zoo spoedig mogéijk in deze richting hulp moogt verwachten. Beschouw dit schrijven enkel mijne HH. als een kreet van een gefolterd ouderhart. M'n vrouw en ik, als door God aangestelde ouders van 3 kinderen, nemen 't hierboven geschrevene geheel voor onze rekening. En mocht 't voor U aanleiding zijn ons een ontslag te sturen, welnu GOD REGEERT, dan staan we op straat, maar dan toch in elk geval met behoud van drie kinderzielen; 't begaan van een groote wreedheid wordt ons dan mede door U bespaard.

Ziezoo, mijne HH., dat is er uit; ons gepijnigde ouderhart heeft ruimte gekregen God geve, dat 't helpt, Zijn grooten Naam tot eer, Zijn heerlijk werk tot heil. Al zou voor ons de deur misschien ook gegrendeld worden (misschien ook niet), als anderen dan door dit schrijven gebaat mogen worden, dan toch reeds had ik mijn doel bereikt. Ik «tilde niet anders, mijne HH., dan de vinger leggen op de wonde plek, dan 't groote lek aangeven, waardoor zoo'n groot deel van de Zertdmgsspirit, van 't Zendingsgas ontsnapt. In hoeverre me dat gelukt is, God weet het, Hem overleg ik ook dieffechrijven.

En mocht gij, mijne HH., nog niet overtuigd zijn, zoo staat „en bloc" op van achter de groene tafel en komt, gij, die daarvoor allen de bevoegdheid hebt, naar Itidté, EN LAAT UW KINDEREN ACHTER IN HOLLAND, en vestigt U als Zendeling in de binnenlanden van Java, Sumatra, Nieuw-Guinea, Celebes, Halmahera of Boeroe voor den tijd van 10 jaar, en laat ons dan weer zien. Op de practijk mijne HH. komt het aan, ett uit de practijk spreekt deze brief.

Sluiten