Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen hebben te yoedenMoch ook op te voeden, heeft zij niet alleen te- zorgen voor bruggen, wegen, landsverdediging en soortgelijke uiterlijkheden, maar heeft zij de hand te houden aan het religieus karakter van het openbare leven, heeft zij de kerken te steunen en in alle openbare inrichtingenfhet Woord Gods te doen eerbiedigen ; heeft zij op te komen voor de eer van Gods Naam en de uitbreiding van Gods heerschappij op deze aarde. En wel verre van te haken naar een absoluten regeeringsvorm: ,,De Staat, dat ben ik",.zal zij blijde zijn in een democratischen regeeringsvorm, die den zwakkeling tegen zichzelf beschermt, een waarborg te hebben tegen eigen zonde en machtsmisbruik, waarin machtsbestoon zoo lichtelijk ontaardt; -een waarborg ook voor-'de handhaving van haar gezag, dat door de consciëntie moet worden toegesterrfd en erkend, zal het van blijvenden aard kunen zijn.

Zegt gij, dat veel regeerders, koningen, keizers, vorsten, presidenten, van deze hun roeping en ware positie al zeer weinig verstaan ? Ik geef het u volkomen toe. Zij zijn meestal blind voor hun heilige rechten zoowel als voor hun dure plichten. Maar daarom wordt nu ook de wereld gegeeseld met het bolsjewisme. Daarom wankelen de tronen, zoo zij al niet gevallen zijn, en hebben de kronen opgehouden een hoog en heilig symbool te wezen. ,,Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij'rechters der aarde",zoo vermaant de psalmist (2 :10). Maar de koningen en „die in hoogheid zijn gezeten"; hebben onverstandig gehandeld menigmaal; hebben keer op skeer, dwaselijk, hun heil en kracht in geweld gezocht ; hebben op het zwaard vertrouwd ; hebben het oor geleend aan de verderfelijke raadgevingen eener eerzuchtige omgeving, en hun zonde is aan hen en aan hun volk bezocht : de boog, te strak gespannen, moest eindelijk barsten. De machthebbers hebben volkomen het recht om een,beroep te doen op het goddelijk karakter van hun gezag ; een koning of president mag in volle gerustheid verklaren, dat hij regeert „bij

Sluiten