Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen ons ook de werkelijkheid van de dingen dezer aarde naar haar juiste waarde kan doen schatten ; wij, die op den bodem der Goddelijke Openbaring, willen staan, die op de Rots der eeuwen, op het fundament der Profeten, Apostelen en martelaren ons huis wenschen te bouwen, ons levensgeluk willen grondvesten ; wij weten dat alle vordering, alle vooruitgang, alle duurzame, blijvende, gezegende evolutie van binnen uit naar buiten (en niet omgekeerd) tot stand komt.. En, wetende den schrik des Heeren, kennende-den vloek der zonde, zoeken wij in de eerste plaats Hem die gekomen is om de werken des Satans te verbreken ; die den vloek der zonde op zich nam ; in Wien en door Wien alle dingen, ook in de „wereld van arbeid", volmaakt zijn hersteld; die alleen ons waarlijk vrij kan maken? ook tegenover den mensch, in welke levensverhoudingen dan ook. Werkende om de „spijze die niet vergaat", zoekende het „Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid" allereerst en allermeest, weren wij uit ons leven alle tweespalt, alle valsche onderscheiding tusschen „profaan" en „heilig"; al de dagen onzes levens „van onze booze werken vierende"; strevende naar trouw in het ldeine, hetgeen onze „heiligmaking" is ; zoekende de verheerlijking Gods in de beantwoording aan onze levensroeping, in het vervullen van onze levenstaak, hoe nederig ook; en alzoo den „eeuwigen sabbat in dit leven aanvangende", straks overgaande in de volmaakte ruste die daar overblijft voor het volk van God. Werken is geen dwang meer, geen „moeten", nooit ofte nimmer ; maar een voorrecht, een vreugde, en als voor God, niet voor de menschen, stellen wij hoofd en hart en hand in dienst van onze dagtaak, van het werk dat ons is opgedragen. Stelselmatig den arbeidsduur inkorten tot 8, 6, 4 uur, uit-vrees dat anderen meer dan wij van het leven zouden kunnen „genieten", — die gedachte komt zelfs niet bij ons op. Wij werken „zoolang het dag is", overeenkomstig den aard onzer werkzaamheden, naar de krachten die ons geschonken zijn ; en als daar dwingelandij gebruikt wordt tegen werkwilligen, als onze vrijheid in deze door zgn. voorvechters der vrijheid met voeten wordt vertrapt ; als wij hooren van sabotage, van sluipmood zelfs, dan willen ook wij onze krachten laten gelden tegen dat sata-

Sluiten