Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziet gij \het gevaar niet? Protestanten, maar ook andersdenkenden, uw vrijheid is in gevaar. Uw vrijheid wordt belaagd. Hoelang zult gij uw vrijheid nog behouden?

Verstaat, dat in het verleden het heden ligt en dat zij ons tot leering. Dit zal nog beter verstaan worden, indien wij nagaan wat Rome leert.

De R. K. Kerk leert twee dingen, waarin de kern van haar wezen is gelegen. Zij beweert:

le. Dat de Paus de Stedehouder is van Christus.

De Paus en de hem gehoorzamende geestelijkheid vertegenwoordigt op aarde de goddelijke macht en verkondigt den wil Gods.

Buiten de kerk, waarvan de Paus het hoofd is, is er geen bron der waarheid.

2. Dat de gewone mensch geen kennis kan hebr ben van Gods wil.

Er is geen openbaring Gods, die hem daartoe in staat zou stellen. Hij kan dien wil slechts van de organen, waardoor God zich openbaart, vernemen, dat is van den Paus en de hem gehoorzamende geestelijkheid, f/^Me

Dit zijn de beide fundamenteele leerstukken.

Hierbij dient een derde punt in het oog te worden gehouden, n.1. dat de R. K. Kerk van heden dezelfde wil zijn als de kerk van het verleden. Als dit niet het geval was, dan behoefden wij ons niet slagvaardig te maken. --^-'t : i

Zij, de kerk van het heden, verlangt dezelfde te zijn

Sluiten