Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Christelijken Godsdienst.

Het Christendom heeft slechts één vorm en deze Is internationaal, voor alle volken.

Het Protestantisme van Luther en der z.g.n. hervormers beteekent geschiedkundig een afval van het historische Christendom, zooals het in de Evangeliën opgeteekend is".

Daarom moet Rome ons bestrijden, wijl zij het monopolie van den Godsdienst heeft. Zij kan niet toelaten, waar zij het in haar macht heeft, dat dezen afvalligen hun godsienst uitoefenen. Voor hen kan er dus nooit sprake zijn van vrijheid, waar Rome regeert, voor hen slechts het juk van dwang.

Leert Leo XIII in de Encycliek ,,Immortale Deï" van den len November 1885 niet, dat het behoort tot de grootste plichten, dien godsdienst te omhelzen, niet eenen willekeurigen, maar den Gode welgevalligen, die door zekere en onbetwijfelbare kenteekenen als de eenig ware onder allen erkend wordt.

Dat men zich, daar een godsdienst bestaat, die beweert een geopenbaarde te zijn, met het nadenken over de waarheid van den geopenbaarden godsdienst moet bezig houden.

Met andere woorden wil dit zeggen, dat de R. K. Kerk de onbetwijfelbare kenteekenen van den echten Godsdienst bezit (ik weet echter geen enkel waar teeken) en onder allen erkend wordt.

Kardinaal, Gibbons zegt:

In éénen zin slechts is de R. K. Kerk onverdraag-

Sluiten