Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roeping van een onzichtbaren God en van een Rijk, dat slechts met dooden is bevolkt. Het Evangelie van den tegenwoordigen tijd1 belooft ons jammerdal eindelijk op werkelijke wijze te doen

verlossen " Ge gevoelt de tegenstelling: Eenerzijds de Galil-

leescbe droomer, die uitsluitend leeft in het onbereikbare, het ideëele, in de wereld der gedachte, der fantasie, doch die niets gevoelt voor onze practische nooden, voor onze reëele smarten; voor.de werkelijke pijn van ons menschelijk hart; anderzijds hei socialisme - hoe dan ook getint of geschakeerd - dat nu* onmiddellijk, geluk' en vrede verwezenlijkt wil zien; dat practisch wil WeAen, alle droomerijen met kracht en besbstheid tegengaat, derhalve ook het geloof in God, door Marx de „opium des volks genoemd" uit alle macht bestrijdt. (Zie: Stemmen voor Waarheid en vrede 1902, p. 830 en v.v)

Moet ik, M.Rj, die taal van den laster, die taal der grove onkunde, die het Evangelie tot een slaapdrankje voor kranken en ouden van dagen verlaagt, voor u .weerleggen? Weet gijl niet dat de godzaligheid tot alle dingen nut is, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens? (1 Tim. 4 :8). Is het u onbekend, dat de liefde van Christus zich zoowel tot het kchaam als tot de ziel uitstrekt, en dat Hij als Koning heerscht ook over deze aarde? Zeker, ik weet dat een overgeestelijke vroomheid hier veel kwaad heeft gedaan; dat een onbijbelsch Christendom, alleen op het hiernamaals gericht, alleen bedacht op de zakgbeid der individueele ziel, eenigen grond aan de verwijten der tegenpartij heeft verleend; ik weet vooral dat de Kerk in haar nraatsdhappelijke taak en haar staatkundige roeping veel te kort is geschoten; maar dat alles doet niets afj aan de werkeKjkheid, die ieder in de oogen springt, zoo hijj kennis heeft aan het Evangelie van Gods genade; dat n.1. de Zoon des menschen niet alleen op aarde kwam om het goddelijk recht te herstellen, maar ook om liet recht onder de menschen in alle verhoudingen en op elk levensterrein te doen wonen.

Nooddruftigen zal Hij verscboonen; Aan armen, uit gena,

Zijn hulpe ter verlossing toonen; Hij slaat hun zielen ga. t Als hen geweld en bst bestrijden, Al gaat het nog zoo hoog,

Hun bloed, hun tranen en hun lijden Zijn dierbaar in Zijn oog.

Sluiten