Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slotte getoetst mogen worden aan de vrome geloofservaring van den Christen der 19e (thans der 20e) eeuw. Merkwaardig eigenlijk alleen maar als curiosum is dan, dat Schleiermacher op 't eind van zijn Geloofsleer toch nog zelfs den term „drieëmheid" blijkt te willen behouden en daarvan een uiteenzetting geeft op zijne wijze, waarbij van de eigenlijke drieëenheidsleer uit den aard der zaak niets overblijft, maar de woordenrijkheid van dit al te woordenrijke en daarom voor ons nu tamelijk langwijlige boek weer op merkwaardige wijze uitkomt.

Doch genoeg om u eenig denkbeeld te geven van de uitwerking van het ervaringsbeginsel ook bij Schleiermacher1). Mij dunkt, tweeërlei blijkt ook hier weer zonneklaar: le. dat zelfs een man als Schleiermacher, die zooveel strenger dan b.v. Hofmann wilde uitgaan van de „vrome gemoedstoestanden" van den Christen toch met die „vrome gemoedstoestanden" alleen geen dogmatiek kan opbouwen, maar telkens „borgen"

l) Om dit nog wat nader te adstrueeren mogen hier enkele toitels van hoofdstukken der Glaubenslehre volgen. Deel I: Entwicklung des frommen Selbstbewusstseins, wie es iii jeder christlich frommen Gemüthserregung immer schon vorangesetzt wird, aber auch immer mit enthalten ist. Afd. I. Besehreibung unseres frommen Selbstbewusstseins, sofern sich darin das Verhaltniss zwisohen der Welt und Gott ausdruckt (theologie in engeren zin) enz. Deel II: Entwicklung der Thatsachen des frommen Selbstbewusstzeins, wie sie durch den Gegensatz (n.1. van zonde (onlust) en genade (lust)) bestimmt sind. A. Des Gegensatzes erste Seite. Entwicklung des Bewusstseins der Sünde. B. Des Gegensatzes andere Seite. Entw. des Bewusstseins der Gnade. Afd. I. Von dem Zustande des Christen, sofern er sich der göttlichen Gnade bewusst ist. Cap. I Von Christo. Cap. II, Von der Art, wie sich die Gemeinsehaft mit der Volkommenheit und Seligkeit des Erlösers in der einzelnen Seele ausdrückt (Wiedergeburt, Heiligung). Afd. II, Von der Beschaffenheit der Welt bezüglich auf die Erlösung. Cap. I, Von dem Entstehen der Kirche enz. Afd. III. Von den göttlichen Eigenschaften, welche sich auf die Erlösung beziehen (Liebe, Weisheit). Slothoofdstuk: Von der göttlichen Dreiheit.

Sluiten