Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich op zoo zachte wijze, maar toch zoo sterk, te haren opzichte deed gelden, in de gezegende dagen harer kindsheid, toen zij gehoorzaam en gewillig de vrome onderwijzingen eener geloovige moeder ontvingen; op sommige oogenblikken zijn zij geneigd in de armen der Roomsch-Katholieke Kerk een toevlucht te zoeken, als in de armen van een andere moeder, die de geheime macht zou hebben al haar twijfelingen te doen insluimeren en haar geloof weder aan te wakkeren s Aan die zielen zullen de smartelijke ervaringen die Mevr. Peyrat opdeed kunnen toonen, dat alleen het Evangelie van Jezus Christus, zooals onze Kerken dat belijden, rust en vrede geeft en dat, wanneer de Roomsch-Katholieke Kerk tot hetzelfde resultaat komt, zij toch gewoonlijk het Evangelie bederft met een bedwelmend middel, dat doodelijk is voor het geweten.

Wij hebben niet het voorrecht gehad Mevr. Peyrat persoonlijk te kennen, maar wij hebben brieven van haar ontvangen, waarvan zij ons, op ons verzoek, naderhand heeft toegestaan den inhoud bekend te maken. Teneinde te voorkomen, dat men ons ook maar eenigszins van partijdigheid zoude verdenken, besluiten wij den tekst dier correspondentie, waaraan wij geen woord zullen veranderen, eenvoudig in zijn geheel weer te geven.

Zooveel mogelijk zullen wij het woord aan Mevr. Peyrat laten en ons bij het aanhalen van onze eigen brieven beperken tot wat beslist noodzakelijk is om de hare te begrijpen; intusschen maken wij bij voorbaat den lezer wel onze verontschuldiging, dat wij niet het middel hebben gevonden om achter haar geheel op den achtergrond te treden.

Het is zelfs nuttig den eersten brief, dien wij de