Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om Uw verandering te rechtvaardigen en den lezers van Uw vroegere werken door middel van een nieuw boek aan te toonen, dat hij, dien gij voor den Duivel hieldt, in werkelijkheid een Engel des lichts was? Laat mij U mogen herhalen wat pater Hyacinthe aan pater Gratry schreef, nadat deze laatste zich onderworpen had aan de besluiten van het Vaticaansche Concilie: „Wanneer men zulke verklinkende bladzijden geschreven heeft als Uw laatste brieven, komt men er maar niet af met eenvoudigweg te zeggen, dat men die u i t w i s c h t. Men zou met even luchtige hand de licht einde en smartelijke sporen, die zij in de zielen achterlieten,

moeten kunnen uitwisschen Zal men voortaan zóó

handelen met de waarheid en met de zielen in de Kerk van Jezus Christus?" In de hoop dat Gij mij met eenig antwoord zult willen vereeren, verzoek ik U, Mevrouw, de hulde mijner eerbiedige en toegenegene groeten in Jezus Christus wel te willen aanvaarden.

E. N. . pred. der Herv. Kerk.

Op dezen brief ontving ik de twee volgende antwoorden :

Parijs, 16 Nov. 1888.

Weleerwaarde HeerI

Het feit, dat Uw brief mij eerst na veel vertraging bereikte — want sedert den dood van mijn besten echtgenoot woon ik te Parijs — zou U, indien ik wachtte met U te antwoorden, kunnen doen gelooven aan gevoelens, die verre van mijn hart zijn.

Ik heb den Heer Pion gevraagd U, mijn laatste boek

Si