is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis eener ziel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog hartelijk dank voor Uw vriendelijk schrijven, dat mij zoo goed deed.

Trouwens, ik smaakte reeds de vreugde verscheidenen van mijn lieve vrienden van vroeger terug te vinden, vrienden uit een verleden, dat mij altijd heel dierbaar zal zijn, want in deze arme Kerk, die door alk winden geteisterd wordt, heb ik toch mijn Verlosser gevonden1

In Hem Uwe U hartelijk toegenegene zuster, Eugénie Peyrat.

P.S. Ik heb de „Temps" in quaestie gelezen ')■ Hartelijk dankl Ds. Jean Meyer heeft mij die gezonden.

Den brief van Leo XIII kende ik niet 2). Niets kan mij meer verwonderen.

Het doet mij évenwei te meer genoegen, dat ik gezegd heb, wat U hebt gelezen op blz. 174 van „La Terre des Vivants." 3).

i) De Temps had een zeer vleiend artikel gepubliceerd over de dichtwerken van Napoléon Peyrat.

a) Wij hadden Mevr. Peyrat mededeeling gedaan van den brief, gedateerd Paschen 1888, door welken paus Leo XIII, ter gelegenheid van zijn 50 jarig jubileum als priester, onder zekere voorwaarden een algemeenen aflaat afkon» digde ten gunste van de zielen in het Vagevuur. Leo XIII verklaart in deze encycliek, dat „de zielen uit bet Vagevuur den eeuwigen vrede niet kunnen binnengaan, dan nadat zij tot den laatsten penning toe de schuld, die zij ten opzichte van de wrekende gerechtigheid Gods op zich laadden, hebben betaald".

Een weinig verder spreekt hij van de afschuwelijkheid der pijnen, die de zielen der afgestorvenen hebben te verduren. — De encycliek, die van 1 April 1888 is, stelt tot den laatsten Zondag van de maand September de bevrijdende werking van de door den paus geoctroyeerde aflaten uiti

3) „De uitdrukkingen onzer liturgie en de vertroostende beelden van een vredigen slaap en een ruste in Jezus-Christus, die zij dagelijks bezigt bij de viering van het Heilig Offer, bevestigen ons de rust der zielen wier zalig» heid verzekerd is, ondanks alles wat nog aan de volmaaktheid van haar geluk in God moge ontbreken."

Deze beelden, ontleend aan de gewone misgebeden, zijn moeilijk overeen