Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godskwaliteit kwam zeer naar voren ten tijde van Jezus. Toen bleek, dat die ijver alleen bestond voor hun kerk en niet voor God, de Liefde.

Lea werd wederom bevrucht en zeide : „Ditmaal zal ik den Heere loven" ; daarom noemde zij zijnen naam Juda.

„Looft den Heere" was het bewustzijn van den kleinen Juda. Zijne moeder had voor het eerst het bewustzijn gehad, dat God een Vader is, het had in haar ziel geschenen, het was door de wolken in haar gemoed doorgebroken, en met innigen dank had zij dit in woorden neergelegd.

4de zoon

Zoo werd Juda de vertegenwoordiger van de mentaliteit, die in staat is het Vaderschap van God waar te nemen.

David en Jezus zouden dit bewustzijn tot volmaaktheid weten. De zaligheid zou komen uit Juda, uit de Joden.

En Lea hield op van baren.

DE VIER ZONEN VAN BILHA EN ZILPA

Na de geboorte van Juda barstte het onweder in Jakob's huishouden los. Was het eenerzijds aan Lea gelukt een hooger bewustzijn van God te veroveren als Vader, anderzijds had dit groote razernij tengevolge en een afgunst zoo groot, dat een hevige twist ontstond tusschen Jakob en Rachel.

Deze toch, de niet zachtmoedige zuster, gedreven naar het geluk, verlangende zich dat te veroveren door God meer te naderen, besloten om zich zelf op te bouwen, zich zelf op een hooger standpunt te f orceeren om tot een beter begrip te komen van de Kracht en de Macht en de Waarheid, en geen succes ziende, maakte haar man de hevigste verwijten.

Toen ontstak Jakob's toorn tegen Rachel en hij zeide : „Ben ik dan'in plaats van God, Die de vrucht des buiks van u geweerd heeft ?" Maar Rachel, die haar wilskracht abusievelijk hield voor de Kracht des Geestes, had haar besluit genomen. Zij zou kinderen hebben. Zij beschouwde deze immers als de proef op de som, dat zij vooruitgang zou mogen constateeren, en zij zeide : „Zie daar is mijne dienstmaagd Bilha", zij wilde uit haar „gebouwd" worden.

De naam Bilha beteekent : vrees, verschrikking, intimidatie.

Sluiten