Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digde van Friesland in opdracht had zijn hulde „staande" te brengen. En Gemme van Burmania heeft genoeg overtuiging gehad om dit te doen en om met de woorden : „De Friezen knielen alleen voor God" de toenmalige wereldorde in zijn kern aan te tasten. Het was geen wonder dat Filips Nederland haatte.

Over onzen Vrijheidsoorlog behoeft hier niet gesproken te worden. Willem van Oranje en zijn helpers zijn omstraald met onvergankelijke glorie.

Het is begrijpelijk, dat het universeele wereldkarakter hooger op moest, dat het wereldbewustzijn groeien zou tot die stadia, waarvoor de twee stammen Israëls : Friezen en Batavieren, het meest open waren ; en Willem van Oranje heeft alles wat hem op aarde lief was en zijn eigen leven weten neer te leggen op Gods altaar.

In 1588 zouden Engeland en Holland nog vereenigd zijn bij de overwinning van de Armada. Daarna zullen zij scheiden om elk zijn eigen taak te gaan vervullen, en wij, die nu weten, wat die taak inhield, zullen tot onze verrassing zien, dat geen twee volken zoo eikaars vrienden zijn geweest, als deze beiden, hoewel zij oogenschijnlijk zoolang eikaars bitteren vijand moesten lijken.

Wij zullen zien, hoe de Britten, de taakdragers van Michaël, den militanten Aartsengel der Waarheid, en de Nederlanders, de taakdragers van den Aartsengel Gabriël, <het bewustzijn van de alles verbrandende Macht der Liefde) — elkaar zullen beschermen en opbouwen en elkaar zullen steunen in de uitvoering van hun missie.

Als Brittannië dwaalde in het uitvoeren van zijn opdracht, zou Nederland zijn helper zijn ; en omgekeerd hield Brittannië Nederland steeds op zijn eigen onbegrepen pad. Dit laatste zou een pijnlijker weg zijn.

Tijdens Karei II stond Brittannië onder eene macht, die haar wilde doen afwijken van haar gang naar de Waarheid. De Nederlandsche vloot had te komen om die tendens te breken, had te varen tot in het hart van Engeland, om dat hart te zuiveren. Het sterfelijk oog aanschouwde hoe de „Royal Charles" het Britsche admiraalschip, de kern van de dwaling, werd weggenomen door het Hollandsche admiraalschip „De Zeven Provinciën".

God had gewaakt boven Engeland.

Sluiten