Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vullen, haar wereldzending kunnen nakomen, en de gewetens der regeerders wakker te schudden, wanneer het werk Gods door tyrannie en geweld wordt tegengestaan, wanneer de meest elementaire rechten van den mensch, om te handelen naar de inspraak van zijn consciëntie, door een satanische politiek met voeten worden getreden. De afgevaardigden der verschillende natiën waren samengekomen om te beraadslagen over allerlei actueele en ingrijpende problemen? Welnu, een stem moest tot hen komen, en i s tot hen gekomen, om hun aandacht te vestigen op de gruwelijke geloofsvervolgingen, die een zesde van de wereld op dit oogenblik teisteren; om hen te wijzen op hun plicht om het gevaar, dat ons allen met den zedelijken ondergang bedreigt, onder de oogen te zien; om hun toe te roepen, dat geen staatkunde, dien naam waardig, de rechten van den mensch en van den Christen, als een quantité négligeable kan behandelen. En die stem moest tot hen komen, niet in den vorm van een courantenartikel of van een brochure, waarvoor alleen de schrijver individueel aansprakelijk zou zijn, maar namens de algemeene Christelijke Kerk, in haar een-

Sluiten