Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geslagenen, tot nu toe aller voetwisch, zooals Paulus constateerde? Heeft de geschiedenis van het volk van Israël ons niet geleerd, dat de rqkste perioden van Godsopenbaring verschenen in de vreemdelingschap, Egypte, Babel, en niet onder David en Salomo?

En toch, Dr. Krop, ons verstand zegt wel, Davids tijd en Salomo's heerlijkheid zijn verre te verkiezen boven slavenjuk en ellende, maar dieper ingeleefd, dieper doorworsteld moeten wij erkennen, Gods wegen zijn niet onze wegen.

Gaarne zouden wij behouden, datgeene wat wij bezitten, zooals vrijheid van gelooven, onze kerken, scholen, stichtingen van liefdadigheid, maar deze pracht bezittingen zijn o, zoo gevaarlijk gebleken voor een levende Godsopenbaring. Het tastbare, materiëele heiligdom is tot middelpunt verheven en dat gaat gij nu verdedigen met tastbare wapenen.

Ik geloof, en met mij.velen van ons bestuur, dat de vereeniging G.Z.A.B. sterft aan geestelijke bloedarmoede. Groot en sterk aan den blutenkant, maar van binnen geen gehalte.

Deze lijdensweken roepen elk onzer individueel op tot inkeer; laat het ook zijn voor onze vereeniging de tijd voor gebed en overgave, en alleen in dit teeken zuilen wij overwinnen. Dan niet de sterke vuist of het kanon, maar geloof dat in liefde werkzaam is.

Dat is geen geloof van „met een boekske in het hoekske"; ook zoeken wij (groep Vreewijk) niet alleen het kerkje, zooals een lid van het hoofdbestuur op de vorige bestuursvergadering onzen afgevaardigde toevoegde, maar verbreeding van levensterrein. Dat geloof geeft ons een groote taak in deze zichzelf verterende wereld, de taak van behouden en verzoenen, het Kruis op te nemen, hetwelk God ons oplegt en geen barricade bouwen van wereldsmateriaal om dat kruis te vernietigen.

J. B.

Dit schrijven berust op een misverstand, ja, zelfs meer dan één. Ie Vooreerst doel en we3en van het Natio-

Sluiten