Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeniging van Christenen, die in hun midden de gemeenschap der heiligen ervoeren, niet werkeloos blijven kon, ten aanzien van hen die het Evangelie niet, of slechts gebrekkig kenden. Dat spreekt eigenlijk ook vanzelf. Doch als men nu vraagt welke de directe en practische evangelisatiepogingen geweest zijn, door of vanwege de Alliantie gedaan, dan valt de balans op het eerste gezicht niet mee. Daar zijn wel dergelijke pogingen te noemen en waarlijk ook wel beteekenisvolle. Ik denk hier b.v. aan de in 1905 vanwege de Alliantie gestichte Bijbelschool te Berlijn, die ten doel had evangelisten te vormen voor die streken, waar het Evangelie niet of onvoldoende bekend is, waar het in de verdrukking leeft. Vele jonge menschen van allerlei nationaliteit zijn daar opgeleid, Russen, Hongaren, Bulgaren, e.a. Toch zijn de pogingen in dezen te tellen; maar eigenlijk is dit ook geen wonder. Men leest of hoort wel eens dat er wordt gezegd: het werk der evangelisatie is beter en krachtiger gedaan door andere vereenigingen op het gebied van inwendige zending, dan door de Alliantie. Doch men vergeet een ding: Dat er zooveel vereenigingen op dit gebied zijn ontstaan die hier hebben gearbeid, is mede daardoor mogelijk geweest, door dat de arbeid der Alliantie de harten tot elkaar gebracht had. Nooit zou in de laatste 50 jaar zooveel samenwerking, juist op het gebied van evangelisatie en inwendige zending mogelijk zijn gebleken, als de Evangelische Alliantie de wegen niet min of meer had gebaand. Door haar nadruk leggen op de mogelijkheid en noodwendigheid van samen arbeiden, samen bouwen door Christenen, ook van verschillende Kerk en confessie, aan één gemeenschappelijke taak, heeft men, niet het minst ook in ons land, maatschappelijke, philanthropische, zendings- en evangelisatiearbeid zien ontstaan, die door Christenen van verschillenden huize werd gesteund. De Alliantie is vaak de onzichtbare, maar stille kracht geweest achter de schermen. Om één ding te noemen: Een gezegende arbeid als die der Tentzending, in ons vaderland al zoo bekend geworden, had rechtstreeks zijn impuls uit de Alliantie ontvangen.

En zoo arbeidt de Alliantie steeds voort, tot onze tijd toe. Heeft zij in onze dagen nog een taak, nog invloed, nog toekomst? Wij willen in de laatste afdeeling van dit boekje die vraag onder de oogen zien.

II. De Alliantie en de Kerk

a. Bedenkingen

Het is wel niet mogelijk in een Nederlandsch geschrift over

Sluiten