Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langzaam en plechtig voor een aandachtig luisterende schare: „Ich bete an die Macht der Liebe". Houdt dit ook nog verband met de geschiedenis der Dorpatsche martelaren? Neen, het is een eenvoudige begrafenis. En onze vriendelijke gids zet ons uiteen dat nagenoeg alle begrafenissen in de Luthersche Randstaten kerkelijk zijn. Wie geen predikant, geen woord van eeuwig leven wenscht, moet dat expresselijk verklaren vóór zijn heengaan of bij testamentaire beschikking vaststellen. Anders zou het onbehoorlijk geacht worden, in strijd met alle begrippen van fatsoen, wanneer geen lied, geen Evangelieprediking weerklonk in de meest tragische ure van het menscheljjk bestaan; en een gevoel van innig verlangen komt weder bij mij op, dat het in ons goede Vaderland toch ook zoo mocht zijn en dat over de graven van onze geliefde dooden steeds het getuigenis van den grijzen Mozes mocht weerklinken (Psalm 90): „Heere! Gij zijt ons geweest eene toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God."

Alvorens afscheid te nemen van Dorpat, nog even de aandacht gevestigd op de zendingsschool, die onder de leiding staat van beide reeds genoemde broeders. „Stuur mij hout en ik zal er pijlen van maken," schreef Calvijn eens; zoo zeggen onze vrienden ook: „Zendt ons ernstige jongelui en wij zullen ze tot zendelingen vormen; zendelingen, niet voor de heidenwereld, maar voor de groote half of heel gebolchewiseerde menigte; zendelingen voor de slachtoffers van de gruwelijke niets-ontziende actie der God' loozen. Zeer aangenaam was ons de kennismaking met enkele flinke jonge mannen, die zich door ernstige studie voorbereiden op het werk dat hen wacht, hetzij in Rusland, hetzij onder de Russische bevolking langs de grens, hetzij onder hen die, in verband met het houttransport, wel over de goed gesloten grenzen moeten komen.

Van Dorpat naar Reval. Daar een ernstig onderzoek ingesteld naar de revolutionnaire

Sluiten