Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIELSZORG AAN EIGEN ZIEL.

Het is een vreemd en moeilijk onderwerp, dat wij nu met elkander te bespreken krijgen. Zelfs is het niet onmogelijk dat deze of gene bij zichzelf de vraag stelt: kan een mensch eigenlijk wel zielszorg toepassen op zijn eigen ziel? Behoort dat niet tot de ongerijmdheden is het niet even dwaas en onbestaanbaar als het bekende verhaaltje van den baron van Münchhausen, die zichzelf aan ziin eigen pruik uit het moeras trok?

Uit twee gezichtspunten laat zich de ongerijmdheid van zielszora aan eigen ziel begrijpelijk maken. In de eerste plaats kan men zeggen: zou men zielszorg willen toepassen op eigen ziel, dan zou men zóó objectief, zóó volkomen eerlijk tegenover zichzelf moeten kunnen staan, dat men alle fouten en onjuistheden met scherpte gadesloeg en in geen enkel opzicht de oogen sloot voor eigen schuld en tekortkoming. a

Welnu, zulk een objectiviteit tegenover eigen zielsgebeuren is zoo uitermate zeldzaam, dat men te dien opzichte maar zeer weinig verwachtingen koesteren mag. Het eigenaardige van de zonde is immers juist altijd het roes-achtige, de zonde sleept een mensch mee, brengt hem als het ware onder een betoovering en maakt het hem onmogelijk om zichzelf en eigen daden te zien in hun juiste verhouding en waarde. Wie denkt hier niet onmiddellijk aan het droevige voorbeeld van ii* Ua 2ijn verscl"ikkelijke zonde met Bathseba, langen tijd als het ware onder een ban leefde, zoodat hij niet uit den fatalen kringloop van zijn donkere gedachten en begeerten kon uitkomen, net zoo lang, totdat hij met harde hand door Nathan den profeet 7o9t<L7^V 9e?f:hud en tot inzicht van zijn zonde gebracht SJÏTell\ un ^ J °le begoocheling, die bedwelming als het ware, die wij hier bij David zien, is die niet altijd in meerdere of mindere mate aan de zonde eigen, en maakt die het niet volkomen onmogelijk om ooit zichzelf omhoog te tillen?

Bovendien, stel al dat het een mensch mogelijk ware zijn eigen ziel te verzorgen en te verbeteren, zouden wij daar eigenlijk wel mee gebaat zijn? Kweeken wij dan niet in onszelf een onnatuurlijke een kunstmatige en opgeschroefde geestesgesteldheid, die mis-

Mogelijk?

Sluiten