Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jac. 2 vs. 15., 16; 1 Joh. 3 vs. 17, 18. Eerlijkheid, getrouwheid en bevordering van het maatschappelijk belang, zullen dan meer en meer de heerschende beginselen in de zamenleving worden, en Jezus les zal behartigd worden: wat gij wilt dat u de menschen doen, doet gij hen desgelijks.

Tot de kerkelijke verpligtingen, die de Christen op zich voelt rusten, rekenen wij die van Opzieners en gemeenteleden, van geloofsgenooten onderling en andersdenkenden. Ook in deze onderscheidene betrekkingen, zal de liefde de Opzieners dringen, om de stoffelijke en geestelijke belangen der gemeente, met allen ijver voor te staan en te bevorderen, en de Leden zullen van hunne dienst een getrouw gebruik maken, zoodat zij opwassen in de kennis der waarheid en ware godsvrucht, 1 Petr. 5 vs. 2—4; 1 Thess. 5 vs. 12, 13. Geloofsgenooten zullen elkander, zonder eenzijdige of hatelijke uitsluiting van anderen, ondersteunen en helpen, en jegens andersdenkenden liefderijk zijn, ter bevordering van hunne ware belangen. Onkundigen te onderrigten, verdwaalden te regt te brengen , allen te leiden tot den eenigen Meester, en door hem tot den Vader, zal hun opregt en ernstig streven zijn, Gal. 6 vs. 10.

Eindelijk zijn er ook nog voor den Christen algemeen menscTielijhe verpligtingen, jegens allen, die noch door maatschappelijk verkeer, noch door geloofsleven, met hem in betrekking staan. Op de godsdienstkaart der wereld, vindt zijn oog een tal van verstrooide Israëlieten, millioencn Mahomedanen, eene groote menigte Heidenen. Zij zijn ook zijne naasten. Al kennen zij God niet, of niet op de regte wijze, toch is hij voor hen niet onverschillig. De liefde dringt hem, opdat God voor ben worde, wat Hij in Christus voor hem aelven is. Hij bidt voor hen en gedenkt hunner in liefde, en kan hij zelf niet uitgaan, om het Evangelie onder hen te verkondigen, gaarne en naar vermogen ondersteunt hij Zendelinggenootschappen en andere weldadige inrigtingèn, opdat bet licht steeds meer de duisternis herscheppe, het schemerlicht verheldere.

Maar ook openbaart de Christen, dat hij er naar streeft om een regtgeaard kind van God, zijnen Hemelschen Vader, te rijn, door zich zelve» regt lief te hebben. Deze ware zelfliefde is ons door

Sluiten