Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het mogelqk," zoo zegt men, „dat die wereldgebeurtenis is aangekondigd juist aan herders, aan menschen die door rang, stand en ontwikkeling toch wel het allerlaatst in aanmerking kwamen om dit te vernemen en te beleven? Ware de komst van den Messias aangekondigd aan de eersten der natie, aan Farizeeërs en Schriftgeleerden, het zou begrijpelijk zyn geweest. En hoe kan men aan de boodschap van de herders een zoo groote waarde toekennen? Dat de herders zulk een ophef maakten van de geboorte van dat kind is reeds verwonderlijk; het moeten al zeer kinderlijke, naïeve zielen geweest zyn, die herders. Maar verwonderlijker is, dat er duizenden nog zoo .naïef en bekrompen zyn om te gelooven, wat die herders verkondigd hebben. Wat een paar armzalige menschen beweren in den nacht te hebben gezien en gehoord, (wie zegt dat ze niet hebben gedroomd?) daaraan heeft men geloof gehecht, dit is een geloof geworden, dat millioenen hebben aangenomen. Wonderlijk, wonderlijk! De wereld wil bedrogen worden. Zy heeft het maar dadelijk als een feit aangenomen wat de herders in hun opgesmukte verhalen als een gebeurtenis opdischten. Zy heeft geloofd, omdat Jozef niet de vader van Jezus was, dat Jezus de Zoon is geweest van den Heiligen Geest en van de maagd Maria. Een jonge, ongehuwde vrouw die in gezelschap van een man uit een andere plaats komt, en heimelijk een kind krijgt ! Dit is natuurlijk een onecht kind geweest. En dat hebben de menschen nu als Heiland beschouwd en daarover hebben ze op gezag van hetgeen de herders opgewonden kwamen mededeelen, zich druk gemaakt." Zoo zegt men, ja, zoo zegt men.

Zelfs indien het zoo ware, indien Christus een onecht kind ware geweest, wat dan? Wanneer vandaag of morgen

Sluiten