Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheid te geven, de consciëntie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking, om tot God te gaan.

Het is een zwaar stuk, om van harte te gelooven, dat God zonden vergeeft, het te gelooven met toepassing op zichzelven, en met goede consciëntie het voor God te weten: ook mijne zonden; — het is een zwaar stuk, om te gelooven, dat God alle zonden vergeeft, en het allerzwaarste : dat God zonden vergeeft alléén om het lijden en sterven van Jesus Christus, en dus op dien eenigen grond te blijven rusten, op dit ééne punt altijd te oogen. Het hart is gestadig er om heen en er bij langs; kinderen en volwassenen zullen telkens weêr opnieuw op de vraag: „Hoe komt gij in den hemel?" antwoorden uit hunne natuur: „Als ik vroom en braaf ben, als ik mij bekeer, als ik gehoorzaam ben, als ik waar berouw heb over mijne zonden"; al is het hun zoo even gezegd, wat de grond is, namelijk het Lam Gods, zoo men daarop zijne zonden legt en in geloove zich wascht in Zijn bloed en in dat reine water, waar God van spreekt. Weldra komen de nevengronden weêr boven, en is de eenige grond weder uit het geheugen.

Het zaligmakende geloof bevat in zich boete en bekeering, een waar berouw, een ongekunsteld bedenken van zijne zonden, van zijne vloek- en doemwaardigheid; men gevoelt daar zijnen dood wel, en er ligt diep in het hart een sidderen en beven voor de hooge Majesteit Gods, en de bede komt daar uit het diepst van een verslagen hart en van een verbrijzeld gemoed: „O Heere, straf mij niet in Uwen toorn en kastijd mij niet in Uwe grimmigheid!" Men voelt de pijlen van Gods gericht wel in zijnen boezem, en daar is zielsbehoefte, dat God genoegdoening hebbe vanwege de schuld der zonde, en dat er recht geschiede vanwege de misdaad en overtreding, en dat de Wet haren eisch hebbe; maar waar geloof kan niets brengen; wat gebracht zal worden, moet voor God ■eeuwiggeldend zijn, en voor het zielsoog van het ware geloof wordt geopenbaard de genoegdoening, Gode door Christus gebracht, de gerechtigheid, die alleen voor God geldt, door

Sluiten